alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Idaho Bedrock Fire

FM-5407-ID
Idaho

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 12, 2021 - Th8 17, 2021

Ngày Công bố: Th8 13, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $32,291.96
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $75,540.69