alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Washington Cedar Creek Fire

FM-5401-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 19, 2021 - Th8 22, 2021

Ngày Công bố: Th7 20, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $18,812.75
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $18,812.75