alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Utah Mammoth Fire

FM-5388-UT
Utah

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th6 5, 2021 - Th6 13, 2021

Ngày Công bố: Th6 5, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $233,088.91
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $1,575,277.39