alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Congressional Testimony

This page contains congressional testimony and speeches from FEMA administration officials from 2020 to the present.

alert - info

View the archive of testimony and speeches from 2019 and prior.

Search for Congressional Testimony and Speeches