alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Hawaii Severe Storms, Flooding, and Landslides

4604-DR-HI
Hawaii

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th3 8, 2021 - Th3 18, 2021

Ngày Công bố: Tháng 5 13, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $282,762.46
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $5,803,389.54
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $6,406,942.39
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $914,283.00