alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Virginia Severe Winter Storms

4602-DR-VA
Virginia

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 11, 2021 - Th2 13, 2021

Ngày Công bố: Tháng 5 10, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $31,160,306.95
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $27,643,015.14
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $62,907,986.63
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $3,350,463.88