alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Virginia Severe Winter Storms

4602-DR-VA
Virginia

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Feb 11, 2021 - Feb 13, 2021

Ngày Công bố: Tháng 5 10, 2021Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $4,451,715.11
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $4,252,486.08
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $9,960,477.85
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $100,000.00