alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Tennessee Severe Winter Storms

4594-DR-TN
Tennessee

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 11, 2021 - Th2 19, 2021

Ngày Công bố: Th4 21, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,829,590.01
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $16,096,659.56
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $19,740,146.49
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $868,725.00