alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Louisiana Severe Winter Storms

4590-DR-LA
Louisiana

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 11, 2021 - Th2 19, 2021

Ngày Công bố: Th3 9, 2021
Cách để Giúp

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $6,773,869.08
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $1,434,535.41
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $8,208,404.49
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 3052
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $20,241,221.79
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $7,305,026.43
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $29,294,220.60