alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Oklahoma Severe Winter Storm

3555-EM-OK
Oklahoma

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 8, 2021 - Th2 20, 2021

Ngày Công bố: Th2 17, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.