alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Texas Severe Winter Storm

3554-EM-TX
Texas

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 11, 2021 - Th2 21, 2021

Ngày Công bố: Th2 14, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.