alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Maryland Tropical Storm Isaias

4583-DR-MD
Maryland

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 3, 2020 - Th8 4, 2020

Ngày Công bố: Th2 4, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,157,604.68
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $11,696,876.33
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $13,988,797.94
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $1,703,690.13