U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

FEMA Announces Lost Wages Grant for New Hampshire

WASHINGTON -- FEMA Administrator Pete Gaynor approved New Hampshire for a FEMA grant under the Lost Wages Assistance program. FEMA’s grant funding will allow New Hampshire to provide $300 per week – on top of their regular unemployment benefit – to those unemployed due to COVID-19. FEMA will work with New Hampshire Gov. Christopher T. Sununu to implement a system to make this funding available to New Hampshire residents.

On Aug. 8, President Trump made available up to $44 billion from FEMA’s Disaster Relief Fund to provide financial assistance to Americans who have lost wages due to the COVID-19 pandemic. Today, the state of New Hampshire agreed to administer a lost wages program for its citizens who are unemployed due to COVID-19.

FEMA looks forward to working with the governors of additional states who agree to administer a lost wages program to bring financial relief to unemployed Americans.