U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Office of the Flood Insurance Advocate Library

The Office of the Flood Insurance Advocate (OFIA) advocates for the fair treatment of National Flood Insurance Program (NFIP) policyholders and property owners by:

  1. Providing education and guidance on all aspects of the NFIP
  2. Identifying trends affecting the public
  3. Making recommendations for NFIP improvements to FEMA leadership

Browse or search below to view fact sheets, annual reports, progress reports and periodic reports from OFIA.

Office of the Flood Insurance Advocate - Periodic Report: April - June 2020

Office of the Flood Insurance Advocate - Periodic Report: January - March 2020

OFIA Fact Sheet

This fact sheet provides information on the Office of the Flood Insurance Advocate (OFIA).

NFIP Resources Fact Sheet

This fact sheet provides resources to learn more about flood insurance, flood hazard mapping, floodplain management and Hazard Mitigation Assistance (HMA) grants issued through the National Flood Insurance Program (NFIP).

Office of the Flood Insurance Advocate - Periodic Report: April - June 2019

Annual Report of the Flood Insurance Advocate - 2019

Office of the Flood Insurance Advocate - Periodic Report: October - December 2018

Office of the Flood Insurance Advocate - Periodic Report: April - June 2018

Office of the Flood Insurance Advocate - Periodic Report: July – September 2018

Annual Report of the Flood Insurance Advocate - 2018

Annual Report of the Flood Insurance Advocate - Executive Summary - 2017

Office of the Flood Insurance Advocate - Periodic Report: October - December 2017

Office of the Flood Insurance Advocate - Bimonthly Report: December 2016 - January 2017

Annual Report of the Flood Insurance Advocate - 2017

Annual Report of the Flood Insurance Advocate - 2016

Annual Report of the Flood Insurance Advocate - Executive Summary - 2016

Annual Report of the Flood Insurance Advocate - 2015

Annual Report of the Flood Insurance Advocate - Executive Summary - 2015