U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

FEMA GO Guides for Assistance to Firefighters Grants Programs

Request A Payment for Staffing for Adequate Fire and Emergency Response (SAFER) Grant

The user guide will show how to request a payment for the Staffing for Adequate Fire and Emergency Response (SAFER) grant under the Assistance to Firefighters Grants Program (AFGP).

Request a Payment for an Assistance to Firefighters Grants (AFG) Grant

This user guide will assist all Assistance to Firefighters Grants in requesting a payment in FEMA GO.

Request an Amendment to a Staffing for Adequate Fire and Emergency Response (SAFER) Grant

This user guide provides a step-by-step process on how to request an amendment to a SAFER Grant in FEMA GO.

Initiate and Submit an Application for a Staffing for Adequate Fire and Emergency Response (SAFER) Grant

This is a user guide on how to start and submit an application for a SAFER Grant.

Initiate and Submit an Application for an Assistance to Firefighters Grant (AFG)

This guide will walk FEMA GO users through the key steps to successfully:

1. Log into FEMA GO and access the FEMA GO home page

2. Start an application

3. Complete sections required to submit an application

Initiate and Submit an Application for a Fire Prevention & Safety (FP&S) Grant

This is a user guide on how to start and submit an application for an FP&S Grant.

Initiate and Submit an Application for an Assistance to Firefighters Grant for Supplemental Funding (AFG-S)

This is a user guide on how to start and submit an application for an Assistance to Firefighters Grant (AFG) for supplemental funding for COVID-19.

Accepting an Award in FEMA GO

This user guide will assist Authorized Organization Representatives (AORs) with reviewing and accepting an award in FEMA GO.

FEMA GO: User Registration & Login Desktop Reference

FEMA Grants Outcomes (FEMA GO) – Step by step process to register and create an account in FEMA GO.

FEMA GO Organization and Suborganization Management Guide

This Organization Management Guide provides instructions to manage Organizations and Suborganizations in FEMA GO.