U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Community Compliance Program

The National Flood Insurance Act of 1968 prohibits the Federal Emergency Management Agency (FEMA) from providing flood insurance in a community unless that community adopts and enforces floodplain management regulations that meet minimum National Flood Insurance Program (NFIP) criteria. When administrative problems or potential violations are identified in a community, FEMA is committed to working with that community and providing technical assistance to help them bring their floodplain management programs into complaince with NFIP requirements. In those cases where the community does not take action to become compliant, FEMA implements its Community Compliance Program. The Community Compliance Program builds on the basic probation and suspension procedures in Section 59.24 (b) and (c) and provides an orderly sequence of enforcement options of varying severity. If all attempts at obtaining community compliance are to no avail, communities will become subject to suspension from the NFIP. The availability of two separate sets of enforcement options -- one for communities and one for individuals and structures -- helps FEMA ensure that NFIP enforcement actions are targeted to the responsible party.

Glossary Section
NFIP - National Flood Insurance Program