U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Environmental & Historic Preservation Grant Preparation Resources

Environmental Historic Preservation Checklist

Environmental Historic Preservation Checklist

Environmental Planning and Historic Preservation (EHP) Policy Guidance

This policy is intended to ensure that all FEMA GPD non-disaster grant programs and activities comply with applicable Federal EHP laws, Presidential Executive Orders (EOs), and regulations.

Hazard Mitigation Assistance EHP at-a-Glance Guide

This guide provides information on how to incorporate environmental and historic preservation considerations into your Hazard Mitigation Assisance application and project.

Environmental Planning and Historic Preservation Screening Form (FEMA Form 024-0-1)

FEMA Form 024-0-1. This form is designed to initiate and facilitate the environmental and historic preservation (EHP) compliance review for your FEMA preparedness grant-funded project(s).

Environmental and Historical Preservation Resources At-A-Glance Guide

This EHP Resources At-A-Glance Guide is a Hazard Mitigation Assistance (HMA) product. This guide was prepared to assist applicants with identification of Environmental Planning and Historic Preservation (EHP) Resources.

Eligibility and Completeness Review Checklist for Project Subapplications