U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Flood Insurance Advocate

The Office of the Flood Insurance Advocate (OFIA) advocates for the fair treatment of policyholders and property owners by:

  • Providing education and guidance on all aspects of the National Flood Insurance Program (NFIP)
  • Identifying trends affecting the public
  • Making recommendations for NFIP improvements to FEMA leadership

What Information Can OFIA Help Me Find?

Information about the Flood Insurance Advocate

Visit the Resource Library to view fact sheets, annual reports, progress reports and periodic reports.

Ask the Advocate

If you have utilized existing resources and are still frustrated and confused, ask the Advocate.

Ask the Advocate