U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Flood Insurance Manuals and Handbooks

Flood Insurance Manual

The Flood Insurance Manual is used primarily by insurers and agents selling and servicing NFIP flood insurance.

Current Edition

Effective April 1, 2020

Previous Editions

2005 - 2019

NFIP Policy Issuances, Endorsements and Bulletins

These underwriting NFIP bulletins and policy issuances from 2004 through 2010, provide additional guidance for insurers and agents selling flood insurance.

Claims Manual

This manual improves clarity of flood insurance claims guidance to NFIP Write Your Own (WYO) companies, flood vendors, flood adjusters and examiners, so that policyholders experience consistency and reliability of service.

Effective May 1, 2020

Previous Manuals