U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Community Lifelines Implementation Toolkit

The Community Lifelines Implementation Toolkit provides whole community partners the information and resources to understand lifelines, coordinate with entities using lifelines, and serve as basic guidance for how to implement the lifeline construct during incident response.

Below are a number of Community Lifeline resources. They can be used individually or printed into a binder as an all-inclusive resource.

Tier I SLB Template

Federal Incident Approach Template

Incident Management SLB Template

Toolkit 2.0 Presenter’s Guide

This document is intended for any individual who is planning to deliver the Lifelines Toolkit as a presentation. It follows the order of each slide in the presentation and provides corresponding facilitation notes.

Lifeline Card Template

Lifelines Fact Sheet and Poster

Incident Stabilization Guide

The FEMA Incident Stabilization Guide(ISG) describes how FEMA implements lifelines and guides how FEMA applies these concepts to disaster operations.

Community Lifelines Toolkit 2.0

Comprehensive information and resources for implementing lifelines during incident response.

Tier II SLB Template (Doc)

NWC Lifelines Icon Graphic Tool