U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Benefit-Cost Analysis Training Materials

View and download training materials for the 2019 version of the Introduction to Benefit-Cost Analysis course (E/L 0276).

Included are the student guide, instructor guide, visuals and exam.

E/L 0276 Intro to BCA: Pre-Course Assessment

E/L 0276 Intro to BCA: Pre-Course Assessment

E/L 0276 Intro to BCA: Pre-Course Assessment Answer Key

E/L 0276 Intro to BCA: Pre-Course Assessment Answer Key

E/L 0276 Intro to BCA: Post-Course Assessment

E/L 0276 Intro to BCA: Post-Course Assessment

E/L 0276 Intro to BCA: Post-Course Assessment Answer Key

E/L 0276 Intro to BCA: Post-Course Assessment Answer Key

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 1 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 1 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 2 -Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 2 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 3 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 3 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 4 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 4 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 5 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 5 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 6 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 6 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 7 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 7 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 8 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 8 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 9 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 9 - Instructor Guide

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 1 - Visual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 1 - Visual PPT

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 2 - Visual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 2 - Visual PPT

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 3 - Visual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 3 - Visual PPT

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 4 - Visual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 4 - Visual PPT

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 5 - Visual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 5 - Visual PPT

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 6 - Visual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 6 - Visual PPT

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 7- Visual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 7 - Visual PPT

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 8 - Visual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 8 - Visual PPT

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 9 - Visual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 9 - Visual PPT

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 1 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 1 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 2 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 2 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 3 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 3 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 4 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 4 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 5 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 5 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 6 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 6 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 7 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 7 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 8 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 8 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 9 - Student Manual

Basic Concepts in Benefit-Cost Analysis (BCA) Unit 9 - Student Manual