U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

FEMA.gov Web Performance Metrics

Per the Federal Digital Government Strategy, the Department of Homeland Security Metrics Plan, and the Open FEMA Initiative, FEMA is providing the following web performance metrics with regards to FEMA.gov.

External Affairs strives to make all communications accessible. If you have any challenges accessing this information, please contact FEMAWebTeam@fema.dhs.gov.

Additional Web Metrics

Search FEMA.gov Web Performance Metrics

January 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for January 2017

February 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for February 2017

March 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for March 2017

April 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for April 2017

May 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for May 2017

June 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for June 2017

July 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for July 2017

August 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for August 2017

September 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for September 2017

October 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for October 2017

November 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for November 2017

December 2017 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for December 2017

January 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for January 2018

February 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for February 2018

March 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for March 2018

April 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for April 2018

May 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for May 2018

June 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for June 2018

July 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for July 2018

August 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for August 2018

September 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for September 2018

October 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics - October 2018

November 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for November 2018

December 2018 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics - December 2018

January 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for January 2019

February 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for February 2019

March 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for March 2019

April 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for April 2019

May 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for May 2019

June 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics - June 2019

July 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for July 2019

August 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for August 2019

September 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for September 2019

October 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for October 2019

November 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for November 2019

December 2019 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for December 2019

January 2020 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for January 2020

February 2020 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for February 2020

March 2020 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for March 2020

April 2020 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for April 2020

May 2020 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for May 2020

June 2020 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for June 2020

July 2020 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for July 2020

August 2020 - FEMA.gov Web Performance Metrics

FEMA.gov Web Performance Metrics collected from Google Analytics for August 2020