U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Application Tools and Statistics

These are helpful resources for Public Assistance stakeholders. 

Grants Portal

Login for Applicants, Recipients, and Subrecipients

Tools and Statistics

Sample Template - Administrative Plan

feature_mini img

The Public Assistance Administrative Plan Template provides guidance that may be used by recipients when developing their administrative plan.

Public Assistance Grant Program Statistics

Datasets for funded projects and for public assistance recipients designated as applicants in the data.

Public Assistance Per Capita Impact Indicator and Project Thresholds

Public Assistance Per Capita Indicator and Project Thresholds - State- and county-wide public assistance per capita impact indicator and small project thresholds.

Appeals and Audits

Appeals

PA Appeals Fact Sheet - A general overview of the appeals process for the Public Assistance Program.

FEMA Public Assistance Second Appeals Tracker - This dataset is made up of Public Assistance Second Appeals administered by the Public Assistance Appeals and Audits Branch.

Appeal Questions? Refer to the FEMA Public Assistance Program and Policy Guide or contact the PA Appeals Branch.

Audits

Audit Tips for Managing Disaster-Related Project Costs (September 2017)

Search the Office of Inspector General (OIG) website for FEMA-related Audits, Inspections, and Evaluations.