alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

NFIP

National Flood Insurance Program. Any jurisdiction which has high flood risk and does not participate in the NFIP will not be considered a resistant jurisdiction.