U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

National Flood Insurance Program (NFIP)

1) The NFIP is a program that makes federally-backed flood insurance available in those states and communities that agree to adopt and enforce flood-plain management ordinances to reduce future flood damage. (AFGP)
National Flood Insurance Program (NFIP). The program of flood insurance coverage and floodplain management administered under the Act and applicable federal regulations promulgated in Title 44 of the Code of Federal Regulations, Subchapter B.

Glossary Section
AFGP - Assistance to Firefighters Grants Program
NFIP - National Flood Insurance Program