U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Videos

FEMA hosts a variety of sharable video content on our YouTube channel, including PSAs, recovery stories, and training and learning materials.

Featured Videos

Congressional Liaison to the Supply Chain Task Force Matthew Behnke shares his experience of supporting communities during the COVID-19 pandemic, and how teamwork is an important ingredient for coming together to solve problems.

Coming Together To Solve Problems

The Disaster Distress Helpline, 1-800-985-5990, is a 24/7, 365-day-a-year, national hotline dedicated to providing immediate crisis counseling for people who are experiencing emotional distress related to any natural or human-caused disaster.

Partnership Day 2020