U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Annual Reports

Annual Performance Reports

The Department of Homeland Security's Performance and Accountability Reports provide information that enables the president, congress and the public to assess the effectiveness of the Department's mission performance and stewardship of resources. In participation with the Office of Management and Budget (OMB) alternative approaches to Performance and Accountability Reporting, the Department publishes the reports listed below rather than the consolidated Performance and Accountability Report published in previous years.

Summaries of Performance and Financial Information

The Department of Homeland Security's performance and financial reports provide information that enables the president, congress and the public to assess the effectiveness of the Department's mission performance and stewardship of resources. The following is the FY 2019 Summary of Performance and Financial Information.

View Performance and Financial Reports from previous years.

Inspector General Audits

Find FEMA audits, inspections and evaluations reports from the Office of the Inspector General.