U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Social Media

We use social media to engage the public around the FEMA mission of helping people before, during and after disasters. You can also find interesting topics of discussion related to FEMA and emergency management by following our PrepTalks video and FEMA Podcast series.

Official FEMA Social Media Accounts

Facebook

feature_mini img

FEMA's Facebook Page
Other Facebook pages include FEMA en Español and Ready

Disaster PagesPrograms
FEMA Puerto Rio U.S. Fire Administration
FEMA USVICenter for Domestic Preparedness
FEMA HarveyEmergency Management Institute

Twitter

feature_mini img

FEMA on Twitter
Other Twitter pages include FEMA Español and Ready

Officials Programs
FEMA Administrator Pete Gaynor U.S. Fire Administration
FEMAspoxCenter for Domestic Preparedness
FEMAportavozEmergency Management Institute
FEMAGrants
FEMA Watch Centers

Policies

To understand how we review and interact with comments on our social media accounts, view our Social Media Comment Policy. To understand what information we collect and how we use it, view our Privacy Policy.