alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Maine Severe Storm and Flooding

DR-4354-ME
Maine

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th10 29, 2017 - Th11 1, 2017

Ngày Công bố: Th1 2, 2018

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $4,473,450.83
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $2,553,579.89
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $7,915,374.94
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $8,512.90