alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

California Wildfires, Flooding, Mudflows, and Debris Flows

DR-4353-CA
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 4, 2017 - Th1 31, 2018

Ngày Công bố: Th1 2, 2018

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $4,189,991.40
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $897,705.82
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $5,087,697.22
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 737
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $316,570,880.54
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $17,628,166.84
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $345,390,339.28
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $19,763,293.61