alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Mississippi Hurricane Nate

DR-4350-MS
Mississippi

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th10 6, 2017 - Th10 10, 2017

Ngày Công bố: Th11 22, 2017

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $4,524,483.17
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $5,380,917.57
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $10,952,482.42
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $360,312.03