Florida Hurricane Irma

DR-4337-FL
Florida

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 4, 2017 - Th10 18, 2017

Ngày Công bố: Th9 10, 2017

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $712,480,163.67
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $308,484,582.49
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $1,020,964,746.16
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 774691
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,669,140,173.22
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $541,431,717.08
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $2,294,465,276.14
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $245,939,133.64
Cập nhật lần cuối