alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Iowa Severe Storms, Tornadoes, and Flooding

DR-1518-IA
Iowa

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 19, 2004 - Jun 24, 2004

Ngày Công bố: Tháng 5 25, 2004


Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

 


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $5,034,199.56
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $1,156,249.14
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $6,190,448.70
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 3112
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,976,622.78
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $11,464,342.66
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $14,795,285.63