alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Iowa Severe Storms, Tornadoes, and Flooding

DR-1518-IA
Iowa

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 19, 2004 - Th6 24, 2004

Ngày Công bố: Tháng 5 25, 2004

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

 


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $5,034,199.56
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $1,156,249.14
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $6,190,448.70
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 3112
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,976,622.78
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $11,464,342.66
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $14,795,285.63