Main Content

New Mexico

Disaster Declarations

06/15/2017
Tuyên bố hỗ trợ quản lý hỏa hoạn declared on 06/15/2017
07/13/2016 to 08/18/2016
Tuyên bố hỗ trợ quản lý hỏa hoạn declared on 07/14/2016
06/15/2016
Tuyên bố hỗ trợ quản lý hỏa hoạn declared on 06/16/2016
09/15/2014 to 09/26/2014
Tuyên bố Thiên tai thảm hoạ declared on 10/29/2014