U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

BATON ROUGE, La. – Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA) hiện cần tuyển dụng tạm thời cư dân tại Louisiana để hỗ trợ cho đáp ứng thảm họa và nỗ lực phục…
Dec 2, 2021
BATON ROUGE, La. – Bão Ida vào đất liền gần Port Fourchon, Louisian đã ba tháng, đây là một cơn bão mạnh thứ năm trong Hoa Kỳ. Cư dân Louisiana đang xây cất lại và đã được cấp hơn $2.5 tỷ từ các quỹ…
Dec 1, 2021
BATON ROUGE, La. – Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa hiện mở cửa tại Cut Off và Montegut để giúp người sống sót bị ảnh hưởng bởi Bão Ida. Người sống sót có thể được hỗ trợ nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa, đăng…
Nov 30, 2021
BATON ROUGE, La. – Hạn chót nộp đơn xin hỗ trợ Bão Ida là hôm nay, ngày 29 tháng Mười Một, nhưng FEMA vẫn sẽ ở lại Louisiana để hỗ trợ người sống sót. Nếu đã nộp đơn xin hỗ trợ thì quý vị có thể…
Nov 29, 2021
BATON ROUGE, La. – Trung tâm Kkhắc phục Thảm họa tọa lạc tại Trung tâm Dịch vụ Geaux Pass ở Golden Meadow sẽ đóng cửa lúc 5 giờ chiều, hôm nay, ngày 24 tháng 11 và sẽ chuyển tới nơi khác để hỗ trợ…
Nov 24, 2021
BATON ROUGE, La. – Người sống sót bão Ida hiện còn một tuần để nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA. Hạn chót nộp đơn là ngày thứ Hai, 29 tháng Mười Một. Hỗ trợ FEMA cho cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi…
Nov 22, 2021
BATON ROUGE, La. – Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa của FEMA tại New Orleans Public Library Main Branch (Giáo xứ Orleans) và Gonzales Mental Health Center tại Gonzales (Giáo xứ Ascension) sẽ đóng cửa vĩnh…
Nov 19, 2021
BATON ROUGE, La. – Nếu đã nộp đơn với FEMA và có thắc mắc về tiến trình phục hồi của mình, thì quý vị có thể được giúp đỡ ngay. Quý vị chỉ cần gọi Đường Dây Trợ Giúp Thảm Họa của FEMA theo số 800-…
Nov 18, 2021
BATON ROUGE, La. – Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (Disaster Recovery Center, hay DRC) tại các địa điểm sau đây sẽ đóng cửa vĩnh viễn trong tuần này. Cư dân trong tất cả giáo xứ bị ảnh hưởng bởi bão Ida…
Nov 16, 2021
BATON ROUGE, La. – Những nạn nhân do cơn bão Ida gây ra vẫn còn hai tuần để nộp đơn xin trợ giúp cá nhân từ FEMA. Hạn chót để nộp đơn là Thứ Hai, ngày 29 tháng 11. Sự trợ giúp của FEMA dành cho các…
Nov 15, 2021