Đăng Ký Ngay để nhận Trợ Cấp Thất nghiệp do Thiên tai

Release Date Release Number
DR-4440-SD NR-016
Release Date:
Tháng 7 12, 2019

PIERRE, S.D. – Nông dân và chủ trại, nhân viên, và những người tự làm chủ cư ngụ trong 16 quận hạt và vùng đất dành riêng cho người da đỏ (reservation) trên toàn tiểu bang South Dakota, hiện không thể làm việc vì bị bão mùa đông lớn và ngập lụt từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 có thể hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp sau thiên tai. Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency) và Bộ Lao Động Hoa Kỳ đồng tài trợ, chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp Sau Thiên Tai được quản lý tại địa phương.

Sở Lao Động và Quy Định của Tiểu bang đang nhận đơn xin từ đây cho đến thứ Hai, ngày 15 tháng 7 từ các quận hạt và vùng đất dành riêng cho người da đỏ (ngoại trừ Turner) đã tuyên bố được viện trợ cho những cá nhân. Đối với những ai ở quận hạt Turner, hạn chót nộp đơn là thứ 6, ngày 26 tháng 7. Quý vị có thể đăng ký bằng cách gọi Trung Tâm Xin Trợ Cấp tại số (605) 626-3179, thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 20 chiều múi giờ Central. Quý vị nên nêu cụ thể đơn xin trợ cấp là thất nghiệp do thiên tai và bão lớn vào giữa tháng 3 và gần cuối tháng 4.

Tiền trợ cấp có sẵn cho những ai hội đủ điều kiện ở tại các quận hạt như Bennett, Bon Homme, Charles Mix, Cheyenne River Sioux Reservation, Dewey, Hutchinson, Jackson, Mellette, Minnehaha, Oglala Lakota, Pine Ridge Reservation, Rosebud Reservation, Todd, Turner, Yankton và Ziebach.

Một trong những điều kiện hợp lệ: Đương đơn phải không đủ điều kiện nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp ở bất kỳ tiểu bang nào.

Hãy vào trang web của Sở Lao Động và Quy Định DUA tại at https://dlr.sd.gov/ui/individuals/dua.aspx để biết thêm chi tiết. Hãy vào trang web của chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp Sau Thiên Tai của FEMA để xem trang thong tin (Fact Sheet) tại https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/24418.

Tags:
Cập nhật lần cuối