Các Nhóm Phục hồi Dài hạn Giúp đỡ Đáp ứng các Nhu cầu Cần thiết

Release Date Release Number
R4-DR-4399-FL FS 034
Release Date:
Tháng 2 25, 2019

Cư dân của Florida Panhandle bị thiệt hại và không được bảo hiểm đài thọ do trận cuồng phong Michael gây ra và vẫn có các nhu cầu liên quan đến thảm họa  không được hỗ trợ bởi chánh phủ tiểu bang hoặc liên bang , có thể tìm sự giúp đỡ thông qua các nhóm phục hồi lâu dài.

 

Các nhóm phục hồi dài hạn thường được thành lập từ các tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, dựa trên cộng đồng, dựa trên đức tin và các cơ quan tự nguyện. Mục tiêu của họ là giúp các gia đình bị ảnh hưởng tiếp cận các nguồn lực để phục hồi.

 

Các nhóm phục hồi có thể kết nối những nạn nhân với các tổ chức cung cấp nhiều hỗ trợ, bao gồm thực phẩm, quần áo và trợ cấp để giúp thanh toán tiền gửi an ninh và hóa đơn tiện ích quá hạn. Họ cũng có thể hướng dẫn trực tiếp những nạn nhân đến các nhóm sẽ thực hiện các nhiệm vụ, chẳng hạn như dọn dẹp những ngôi nhà bị thiệt hại do thiên tai hoặc dọn dẹp các mảnh vỡ và gốc cây từ sân vườn.

 

Các nhóm sau đây đã hình thành hoặc đang hình thành: Nhóm Phục hồi Lâu dài Quận Bay; Công dân của Nhóm Phục hồi Quận Gulf; Nhóm Phục hồi Lâu dài Liberty Strong; Nhóm Phục hồi Dài hạn Nội địa Bắc Florida; và Tổ chức Dài hạn của Quận Washington. Ngoài ra, hai nhóm phục hồi dài hạn khác sẽ được trực tuyến tại các Quận Gadsden và Franklin.

 

Liên lạc Cơ quan Tình nguyện của FEMA sẵn sàng tư vấn cho các nhóm phục hồi lâu dài khi họ thành lập trong cộng đồng để giúp họ xây dựng lại và trở nên chắc chắn hơn.

 

Thông tin thêm về các nhóm phục hồi dài hạn có sẵn trực tuyến tại Các Tổ chức Tình nguyện Hoạt động trong Thiên tai tại Florida   https://flvoad.communityos.org/cms/     hoặc Các Tổ chức Tình nguyện Quốc gia Hoạt động trong Thiên tai tại   https://www.nvoad.org/. 

###

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021