Tăng giá Chi phí cho Việc Tuân thủ của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia nhằm Giúp Tái Xây dựng lạiRekonstriksyon

Release Date Release Number
R4-DR-4399-FL FS 031
Release Date:
Tháng 2 15, 2019

Nếu quý vị có hợp đồng với Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) và ngôi nhà của quý vị đã bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt trong trận cuồng phong Michael và nằm trong Khu vực Đặc biệt Nguy hiểm Lũ lụt, quý vị có thể hỏi nhân viên giải quyết bồi thường hoặc nhân viên bảo hiểm về đài thọ cho việc Tăng giá Chi phí Tuân thủ ( ICC).

 

Trong đài thọ bảo hiểm này, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận tới $30,000 đô la để giúp trả chi phí cho căn nhà của quý vị tuân thủ các yêu cầu đòi hỏi trong vùng quản lý lũ lụt cộng đồng của quý vị. Quản trị viên vùng cộng đồng của quý vị có thể cung cấp thông tin về các yêu cầu này.

 

Đài thọ bảo hiểm của ICC là một phần đài thọ bảo hiểm thêm cho việc sửa chữa tòa nhà, thiệt hại vật chất thực tế do lũ lụt gây ra.

 

Sau trận lũ lụt, các viên chức địa phương xác định liệu một công trình có bị hư hại đáng kể hay không.  Thiệt hại đáng kể có nghĩa là chi phí để xây dựng lại là hơn 50 phần trăm giá trị của ngôi nhà trước khi bị lũ lụt. Xác định thiệt hại đáng kể có nghĩa là ngôi nhà sẽ phải đáp ứng các quy tắc và pháp lệnh hiện hành khi được tái xây dựng lại.

 

Các ngân sách ICC có thể giúp khắc phục các chi phí nâng, chống ngập, phá hủy hoặc di dời một cấu trúc dân cư. Bảo hiểm ICC cũng có sẵn cho các tòa nhà không phải là nhà ở, bao gồm các tòa nhà công cộng hoặc chính phủ như trường học, thư viện và các cấu trúc thành phố được bảo hiểm theo hợp đồng của NFIP.

 

Quý vị phải nộp đơn yêu cầu tới ICC trong vòng 60 ngày kể từ thông báo thiệt hại đáng kể từ cộng đồng của quý vị. NFIP đưa ra quyết định về các khiếu nại được nộp sau 60 ngày cho từng trường hợp cụ thể.

 

Để biết thêm thông tin về các câu hỏi bảo hiểm lũ lụt chung, hãy liên lạc với quản trị viên vùng ngập lụt địa phương của quý vị, NFIP tại 800-427-4661, hoặc đại lý bảo hiểm của quý vị. Quý vị cũng có thể email tới FloodSmart@dhs.gov  để yêu cầu thông tin bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh Thông tin có tại FEMA.gov and FloodSmart.gov.

###

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021