Main Content

FEMA cấp 1 triệu Mỹ kim cho League City để cung cấp các dịch vụ tiếp ứng khẩn cấp

Release date: 
08/05/2019
Release Number: 
TRO-NR-115

AUSTIN, Texas Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã trao hơn 1 triệu Mỹ kim cho League City để yểm trợ hoạt động thông tin liên lạc, sơ tán và trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp sau Cơn Bão Harvey. 

 

League City khai trương một Trung Tâm Điều Hành Khẩn Cấp để điều phối các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, các nguồn trợ giúp bên ngoài và đánh giá thiệt hại.  Thành phố quản lý các hợp đồng cung cấp dịch vụ dọn dẹp tàn tích, cung cấp thông tin về tình trạng khẩn cấp cho công chúng và tổ chức sơ tán cũng như nơi trú ẩn cho cư dân tại bốn địa điểm.  Cảnh sát bảo vệ an toàn cho tất cả các trung tâm tạm trú và tòa nhà thành phố, đồng thời giúp chuyên chở các cư dân bị ảnh hưởng.  Ngoài ra, sở cứu hỏa đã thực hiện các hoạt động cứu hộ sau ngập lụt, tìm kiếm và cứu hộ/khôi phục trong thời gian Sở Công Chánh đóng cửa các con đường bị ngập lụt do cơn bão.

 

FEMA đài thọ 100 phần trăm chi phí của các dự án vì công việc ứng phó khẩn cấp diễn ra trong vòng 30 ngày sau khi có tuyên bố thảm họa.  Ngân khoản trợ cấp này được trích ra từ chương trình Trợ Cấp Công Cộng của FEMA, qua đó các đương đơn hội đủ điều kiện được hoàn trả chi phí cho các bước đã thực hiện để ứng phó ngay khi xảy ra thảm họa và trong thời gian khôi phục sau thảm họa.  Các đương đơn hội đủ điều kiện bao gồm các tiểu bang, chính quyền bộ tộc được liên bang công nhận, các lãnh thổ Hoa Kỳ, chính quyền địa phương và một số tổ chức bất vụ lợi tư nhân.

 

Chương trình Trợ Cấp Công Cộng của FEMA cấp quỹ đài thọ dự án trực tiếp cho tiểu bang để phân bổ cho các đương đơn.  Ngân khoản trợ cấp dành cho quận sẽ được phân bổ qua Phân Ban Quản Lý Ứng Phó với Tình Huống Khẩn Cấp của Tiểu Bang Texas.   

 

Để tìm hiểu thêm về Cơn Bão Harvey và hoạt động khôi phục ở Texas, vui lòng truy cập trang web về thảm họa Cơn Bão Harvey tại  www.fema.gov/disaster/4332, Facebook tại www.facebook.com/FEMAharvey, tài khoản Twitter về FEMA Vùng 6 tại www.twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Phân Ban Quản Lý Ứng Phó với Tình Huống Khẩn Cấp của Tiểu Bang Texas tại https://www.dps.texas.gov/dem/.

Last Updated: 
08/07/2019 - 09:32