Main Content

Hỗ trợ Thất nghiệp Thiên tai dành cho những người đủ điều kiện

Release date: 
06/26/2019
Release Number: 
DR-4440-SD NR-009

PIERRE, S.D. - Nông dân và chủ trang trại, nhân viên và cá nhân tự làm chủ ở 16 quận và các khu bảo tồn trên khắp South Dakota, những người không thể làm việc do cơn bão mùa đông và lũ lụt từ giữa tháng Ba đến cuối tháng Tư có thể hội đủ điều kiện cho thất nghiệp thiên tai. Được tài trợ bởi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang phối hợp với Bộ Lao động Hoa Kỳ, Hỗ trợ Thất nghiệp Thiên tai được quản lý tại địa phương.

Bộ Lao động và Các Quy định Tiểu bang đang chấp nhận đơn đăng ký cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2019 từ tất cả các quận và khu bảo tồn (trừ quận Turner) đã được tuyên bố cho Hỗ trợ Cá nhân. Đối với những người ở Quận Turner, hạn chót là ngày 26 tháng 7. Các cá nhân có thể đăng ký bằng cách gọi cho Trung tâm Nhận Đơn (605) 626-3179, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 20 chiều (Múi Giờ Miền Trung)  Xác định yêu cầu bồi thường của quý vị có liên quan đến thất nghiệp thiên tai và các cơn bão nghiêm trọng.

Phúc lợi có sẵn cho các cá nhân đủ điều kiện ở các quận Bennett, Bonomme, Charles Mix, Khu bảo tồn Cheyenne River Sioux Deposit, Dewey, Hutchinson, Jackson, Mellette, Minnehaha, Oglala Lakota, Khu bảo tồn Pine Ridge, Khu bảo tồn Rosebud, Todd, Turner, Yankton và Ziebach.

Trong số các tình trạng để hội đủ điều kiện: Các đương đơn phải không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên từ bất kỳ tiểu bang nào.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng của Bộ Lao động và các Quy định của DUA  tại   https://dlr.sd.gov/ui/indersons/dua.aspx  . Để biết Thông tin chi tiết về chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Thiên tai của FEMA, hãy truy cập trang mạng của cơ quan tại   https://www.fema.gov/media-l Library /assets / document / 25018  .

Last Updated: 
08/09/2019 - 17:07