Main Content

Cư dân và Doanh nghiệp tại Quận Turner Hiện Hội đủ Điều kiện Nhận Hỗ trợ Thiên tai

Release date: 
06/25/2019
Release Number: 
DR-4440-SD NR-007

PIERRE, S.D. - Chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp tại Quận Turner hiện có thể nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai liên bang cho các thiệt hại và mất mát không được bảo hiểm đài thọ do  cơn bão mùa đông nghiêm trọng và lũ lụt từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 2019.

Các quận Bennett, Bonomme, Charles Mix, Khu bảo tồn Cheyenne River Sioux, Dewey, Hutchinson, Jackson, Mellette, Minnehaha, Oglala Lakota, Khu bảo tồn Pine Ridge, Khu bảo tồn Rosebud, Todd, Yankton và Ziebach  trước đây đã được chỉ định cho Hỗ trợ Cá nhân, mang lại tổng cộng có 13 quận và ba khu bảo tồn. 

Các quan chức tiểu bang và liên bang khuyến khích những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai ghi danh nhận hỗ trợ ngay lập tức bằng cách gọi số điện thoại miễn phí 800-621-FEMA (3362) hoặc TTY 800-462-7585. Đường dây miễn phí hoạt động từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối (giờ địa phương) cho đến khi có thông báo mới. Việc ghi danh có thể được thực hiện bất cứ lúc nào tại   www.disasterassistance.gov   hoặc với một điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng di động FEMA. Hạn chót để ghi danh là ngày 6 tháng 8.

Các cá nhân cũng có thể ghi danh nhận hỗ trợ bằng cách truy cập bất kỳ trong số năm Trung tâm Khắc phục Thảm họa mà FEMA và Tiểu bang South Dakota đã mở cửa trên toàn tiểu bang. Ngoài ra, Trung tâm Khôi phục Thiên tai Di động sẽ ghé thăm thêm năm địa điểm khác.  Tìm trung tâm gần nhất tại www.fema.gov/drc.

Chương trình Hỗ trợ Cá nhân của FEMA bao gồm nhiều khoản viện trợ, bao gồm sửa chữa nhà khẩn cấp, nhà ở tạm thời, trợ cấp thay thế cho các nhu cầu nghiêm trọng liên quan đến thảm họa và các chi phí không được bảo hiểm đài thọ hoặc các chương trình hỗ trợ khác. Đối với những người được bảo hiểm, chính phủ có thể giúp chi trả cho các nhu cầu cơ bản không được bảo hiểm đài thọ.

Các quan chức nhắc nhở cư dân bị ảnh hưởng họ phải ghi danh với FEMA để hội đủ điều kiện nhận đầy đủ các chương trình viện trợ của liên bang và tiểu bang. Nộp báo cáo thiệt hại với các nhà quản lý khẩn cấp của tiểu bang hoặc quận hoặc gọi 2-1-1 không bắt đầu quá trình hỗ trợ thảm họa liên bang.

Last Updated: 
08/09/2019 - 16:13