Main Content

FEMA tài trợ 3,3 triệu đô la cho Giai đoạn 1 của Dự án Ổn định Đất của Quận Fort Bend (Fort Bend County Soil Stabilization Project)

Release date: 
06/20/2019
Release Number: 
TRO-NR-107

AUSTIN, Texas Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, hoặc FEMA) đã cấp 3,3 triệu đô la cho Khu Cải thiện Bờ đê Số 7 của Quận Fort Bend (Ford Bend County Levee Improvement District), và hiện đang làm việc với Phòng Quản lý Khẩn cấp Texas (Texas Division of Emergency Management, hoặc TDEM) để tài trợ cho Giai đoạn I của Dự án Ổn định Đất của Quận Fort Bend. 

Dự án này sẽ mang lại một phương án toàn diện nhằm ổn định hóa bờ sông Brazos qua việc sử dụng các đập thấp để thay đổi dòng chảy ở khúc quanh của dòng sông và di chuyển dòng chảy ra xa khỏi bờ ngoài. Các bờ sông sẽ được tạo độ dốc và củng cố để chịu đựng được vận tốc gió cao và tình trạng rút xuống nhanh chóng.

Dự án này là một phần của Chương trình Tài trợ Giảm thiểu Nguy hiểm (Hazard Mitigation Grant Program, hoặc HMGP) của FEMA và đòi hỏi phải có 25 phần trăm ngân quỹ được đóng góp bởi những nơi ngoài chính phủ liên bang.

HMGP thường tài trợ cho cộng đồng địa phương, tiểu bang, các bộ lạc và vùng lãnh thổ được liên bang công nhận để thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro sau khi xảy ra những thảm họa được tổng thống tuyên bố chính thức.

Mục tiêu là giảm thiểu rủi ro liên quan đến những sự kiện nguy hiểm trong tương lai cho người dân cũng như các kiến trúc, nhà cửa, và giảm bớt sự phụ thuộc vào tiền tài trợ của liên bang đối với các thảm họa trong tương lai, cùng một lúc hỗ trợ khả năng phục hồi và tự lực của cộng đồng.

Để biết thêm thông tin về Bão Harvey và chương trình phục hồi ở Texas, hãy truy cập trang web thiên tai về Bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, Facebook tại www.facebook.com/FEMAHarvey, tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại www.twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Bộ phận Quản lý Khẩn cấp Texas tại www.dps.texas.gov/dem.

Last Updated: 
06/21/2019 - 17:17