Main Content

Có Trợ Giúp Pháp Lý cho Những Người Bị Ảnh Hưởng bởi Động Đất Cook Inlet

Release date: 
03/04/2019
Release Number: 
NR 015

ANCHORAGE, Alaska – Hiện chúng tôi có đường dây trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người Alaska đủ tiêu chuẩn bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 30 tháng Mười Một tại Thành Phố Anchorage, Kenai Peninsula Borough, và Mat-Su Borough. Dịch vụ cho phép người gọi yêu cầu luật sư trợ giúp những vấn đề liên quan đến thảm họa.

 

Người dân Alaska bị thảm hỏa ảnh hưởng và đang gặp những vấn đề pháp lý không thể trả tiền cho luật sư có thể gọi đường dây thường trực miễn phí theo số 855-743-1001, thứ Hai đến thứ Sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, hoặc vào https://www.alsc-law.org/

 

Người gọi nên để lại tin nhắn và sẽ được gọi lại trong vòng 24 đến 48 giờ. Người dân Alaska cũng có thể được trợ giúp thảm họa bằng các đến trung tâm phục hồi sau thảm họa hoặc để tìm trung tâm phục hồi sau thảm họa, đương đơn có thể vào:www.fema.gov/disaster-recovery-centers.

 

Loại trợ giúp pháp lý bao gồm:

  • Thay giấy tờ ID hay những tài liệu pháp lý quan trọng khác bị hư hại
  • Trợ giúp đòi tiền bảo hiểm nhân thọ, y tế và bất động sản
  • Giúp lập hợp đồng sửa nhà và nhà thầu
  • Trợ giúp về vấn đề bảo vệ khách hàng, sửa chữa và các thể thức
  • Cố vấn những vấn đề vay tiền mua nhà-tịch biên
  • Cố vấn những vấn đề chủ nhà-người thuê và
  • Giúp xin hỗ trợ thảm họa liên bang và những lợi ích khác của chánh phủ để phục hồi sau thảm họa.

 

Đường dây thường trực là sự hợp tác giữa Hiệp Hội Luật Sư Alaska (Alaska Bar Association), Công Ty Dịch Vụ Pháp Lý Alaska (Alaska Legal Service Corporation), Phân Ban Luật Sư Trẻ của Hiệp Hội Luật Sư Mỹ (American Bar Association Young Lawyers Division), và Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency).

 

Người gọi nên biết là có những giới hạn về dịch vụ pháp lý sau thảm họa. Thí dụ, không có trợ giúp cho những trường hợp tính phí (những trường hợp luật sư được tòa án trả một phần tiền). Những hồ sơ như vậy được chuyển cho dịch vụ giới thiệu luật sư địa phương.

 

Những người tại các khu khác cần giúp đỡ pháp lý có thể vào www.alsc-law.org/contact-us/.

Last Updated: 
03/20/2019 - 19:59