Main Content

Đội Giám Định Biện Pháp Giảm Thiểu Rủi Ro của FEMA giúp New York tái thiết an toàn và khôn khéo hơn

Release date: 
05/09/2013

Đội Giám Định Biện Pháp Giảm Thiểu Rủi Ro của FEMA giúp New York tái thiết an toàn và khôn khéo hơn

 

Bộ Ngoại Vụ FEMA, Bão Sandy New York

 

Sau khi xảy ra một thảm họa thiên tai, việc quan trọng đối với các cộng đồng không chỉ là tái thiết, mà là tái thiết an toàn và khôn khéo hơn. Trong Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp, Đội Giám Định Biện Pháp Giảm Thiểu Rủi Ro (MAT) của FEMA trợ giúp các cộng đồng tái thiết khôn khéo hơn. Các mục tiêu chính của đội là kiểm tra các tòa nhà cùng cơ sở hạ tầng liên hệ, thực hiện các cuộc phân tích về công trình xây dựng dựa trên kỹ thuật khoa học để xác định nguyên nhân khiến một cấu trúc sụp đổ hoặc đứng nguyên, và đề nghị các biện pháp mà chính quyền địa phương và tiểu bang, cùng ngành xây dựng và các tổ chức quy định bộ luật xây dựng có thể làm để giảm thiệt hại và bảo vệ mạng sống và tài sản trong các vùng rủi ro.

 

MAT tọa lạc trong Tòa Nhà Khoa Học thuộc Cơ Quan Phụ Trách  Bảo Hiểm Lũ Lụt và Giảm Thiểu Rủi Ro (FIMA) tại trụ sở của FEMA, MAT dùng phương pháp thống nhất ý kiến đóng góp từ các chuyên gia công chức cùng tư nhân để xác định những nhận xét chủ yếu cùng đề nghị về biểu hiện của một tòa nhà sau một thiên tai lớn.

 

Dựa trên việc làm của MAT, những đề nghị đã được trình bày cho cả hai đối tượng là Tiểu Bang New York và Sở Quy Định Bộ Luật Xây Dựng để củng cố các điều khỏan phòng chống thiên tai và lũ lụt trong những Bộ Luật đó.      Đã có sự tiếp xúc lớn rộng với Văn Phòng Đề Xướng của Thị Trưởng bao gồm việc trình bày các đề nghị giảm thiểu rủi ro cho Văn Hòng Phục Hồi Gia Cư cũng như Đề Xuất Tái Thiết và Bền Vững sau Bão Sandy.

 

Nói chung, việc làm của MAT và trình độ chuyên nghiệp về Khoa học Xây dựng giúp thiếp lập quá trình phục hồi ngắn và dài hạn và ảnh hưởng đến những quyết định tái thiết trong lúc này và trong tương lai. Những nỗ lực này trực tiếp hỗ trợ việc chủ trương tái thiết để phòng chống thiên tai cùng các bộ luật xây dựng tìm thấy trong kế hoạch chiến lược của FEMA và FIMA.

 

Trong khi Bão Sandy tàn phá các vùng duyên hãi ở khắp Thành Phố New York, nó lại có ảnh hưởng khác với các tòa nhà cùng cơ sở hạ tầng. Một trong những phương pháp tái thiết của MAT là xem xét những biện pháp nào hữu hiệu và vô hiệu. Ví dụ, Khu Liên Hợp Trung Tâm Y Tế Langone thuộc Đại Học New York có bảy tòa nhà, tất cả đều được xây cất vào thời điểm khác nhau từ thập niên 1940 đến 1997. Sau Bão Sandy, chỉ có duy nhất, Tòa Nhà Skirball, là hoạt động đầy đủ sau hai tháng. Vì đó là tòa nhà mới nhất, nên cũng là tòa nhà duy nhất không có tầng hầm, có nghĩa là các máy điện được cất giữ trên mức lụt.

 

Phối hợp với các đối tác địa phương, tiểu bang, liên bang, và giới tư nhân, những nhận xét của MAT sẽ được dùng để thiết lập các bộ luật xây dựng phòng chống thiên tai tốt hơn cũng như các tiêu chuẩn xây dựng, thiết kế, cách thức, vật liệu và thể lệ cho cả hai lĩnh vực xây dựng mới, tái thiết và phục hồi.

 

Tại New York, MAT đang xem xét:

 

  • Những tòa nhà tư gia dọc theo bờ duyên hãi thuộc Thành Phố New York và Long Island
  • Những tòa nhà cao ốc ở Manhattan
  • Những bệnh viện ở Thành Phố New York và Long Island
  • Các sở cảnh sát, cứu hỏa, cứu nguy, cùng các trường học và công sở tại Thành Phố New York và Long Island
  • Những cơ sở thiết yếu khác như trạm xe búyt, xe điện và trạm xăng ở Manhattan và các quận khác

 

Để đạt mục tiêu, MAT được phân chia thành các tiểu đội, mỗi tiểu đội có một tiêu điểm cụ thể: Vùng Duyên hãi; Bệnh viện và Cơ sở Hạ Tầng thiết yếu khác; Cao ốc, Sở Cảnh sát, Cứu hỏa, và Trường học; cùng các Di tích Lịch sử. Mỗi tiểu đội đều có thành viên từ các cơ quan và nhóm lợi ích khác nhau, bao gồm FEMA, Học Viện Tiêu Chuẩn và Kỹ Thuật Quốc Gia, Phòng Giám Sát Chi Phí Tuân Thủ Cao, Hiệp Hội Xây Dựng Nhà Cửa Quốc Gia, Bộ Phát Triển Gia Cư và Đô Thị, đại diện thuộc các ngành liên quan cùng các chuyên gia thuộc ngành giáo dục cao đẳng và các vấn đề quốc gia. 

 

Việc giảm thiểu rủi ro thành công còn tùy thuộc vào sự áp dụng những khám xét và đề nghị của MAT đối với các công trình xây dựng mới và củng cố kiến trúc bằng cách trao đổi thông tin và kỹ thuật với chính quyền tiểu bang, địa phương, và giới tư nhân. Việc trao đổi thông tin là thiết yếu trong quá trình.    FEMA phát tán rộng rãi thông tin này bằng một vài phương tiện truyền thông bao gồm:

 

  • Một bản phúc trình của MAT trong đó có tổng hợp các nhận xét, kết luận, và đề nghị dựa trên cuộc điều tra của MAT ở New York. Danh sách đầy đủ về các bản phúc trình thực hiện trong quá khứ của MAT dành cho FEMA có đăng tại: fema.gov/fema-mitigation-assessment-team-reports
  • Cẩm nang kỹ thuật, trang dữ kiện, tư vấn phục hồi và các hướng dẫn về biện pháp giảm thiểu rủi ro
  • Nguồn thông tin trên mạng
  • Các Hội thảo và Khóa huấn luyện

 

Những bài học rút ra từ các nhận xét của MAT cũng sẽ được dùng để giúp thiết lập các bộ luật xây dựng tốt hơn cùng các tiêu chuẩn, thiết kế, cách thức, vật liệu và thể lệ đối với cả hai lĩnh vực xây dựng mới, tái thiết, và phục hồi.

 

Để biết thêm về các Sinh Hoạt và Nguồn Thông Tin thuộc Khoa Học Xây Dựng liên quan đến Bão Sandy, xin vào trang mạng fema.gov/building-science/hurricane-sandy-building-science-activities-resources.

 

Để biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng của chương trình Khoa Học Xây Dựng MAT của FEMA tại fema.gov/mitigation-assessment-team-program

 

Nếu có thắc mắc nào thêm về Khoa Học Xây Dựng của FEMA, xin vui lòng xem phần Đáp Vấn Thông Thường tại trang mạng fema.gov/building-science.

Last Updated: 
05/09/2013 - 13:22