Main Content

Tiền tài trợ sẽ giúp đỡ các nạn nhân Bão Sandy với những nhu cầu chưa được đáp ứng

Release date: 
12/26/2012
Release Number: 
NR-115

NEW YORK— Những nạn nhân Bão Sandy sống tại tiểu bang New York có những nhu cầu liên quan đến thiên tai mà vẫn không thể đáp ứng được với những trợ giúp sẵn có của tiểu bang và liên bang bây giờ sẽ có thể tiếp cận những dịch vụ quản lý hồ sơ để nhận dạng những nguồn trợ giúp phụ thêm cho công việc khôi phục của họ. 

Tiểu bang New York và Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) thông báo rằng hơn 9,6 triệu mỹ kim trong quỹ tài trợ của liên bang đã được phân sẵn cho chương trình Quản lý Hồ sơ Thiên tai (Disaster Case Management), chương trình được hoàn toàn tài trợ bởi FEMA và được thực hiện bởi tiểu bang cùng với những tổ chức bất vụ lợi dựa trên cộng đồng.

Qua chương trình này, những nạn nhân thiên tai sẽ có một điểm liên lạc duy nhất cho một loạt các dịch vụ để giúp họ nhận dạng những nguồn trợ giúp để đáp ứng các nhu cầu của họ.

“Nó sẽ cần nguyên cộng đồng cùng làm việc với nhau để giúp đỡ cư dân New York với công việc khôi phục của họ,” ông Michael F. Byrne, Viên chức Phối hợp Liên bang, phát biểu. “Quản lý hồ sơ thiên tai là một phần cố hữu trong việc giúp đỡ các nạn nhân trở nên tự túc. Khoản tiền tài trợ này góp chung lại những nguồn trợ giúp của chính phủ tiểu bang và liên bang, kết hợp với các cộng đồng địa phương, những tổ chức bất vụ lợi và thuộc tín ngưỡng, để cặp đôi các nhu cầu của nạn nhân với những dịch vụ có sẵn trong cộng đồng của họ.”

Những nhân viên quản lý hồ sơ sẽ hỗ trợ các nạn nhân thiên tai trong việc phát triển một kế hoạch hướng vào mục tiêu khôi phục của họ, cặp đôi những nhu cầu thiết yếu của nạn nhân với các nguồn trợ giúp sẵn có trong khu vực và theo dõi tiến triển trên đường đi đến những mục tiêu khôi phục của nạn nhân.  Những dịch vụ này được cung cấp cho bất cứ nạn nhân bão nào với những nhu cầu gây ra bởi thiên tai mà vẫn chưa được thỏa mãn.

Dưới sự yêu cầu của tiểu bang, chương trình đang hoạt động ở các quận Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster và Westchester và cung cấp dịch vụ quản lý hồ cho đến 24 tháng.  

Tiểu bang New York đang làm việc với FEMA về yêu cầu có thêm trợ giúp cho các dịch vụ quản lý hồ sơ thiên tai trong năm quân của Thành phố New York.

Các nạn nhân có những nhu cầu chưa được thỏa mãn được khuyến khích gọi số 2-1-1 để có thêm thông tin về những dịch vụ sẵn có trong khu vực của mình và sự giới thiệu đến các dịch vụ quản lý hồ sơ. Để có thêm thông tin về công việc phục hồi thiên tai của bang New York, hãy đến trang mạng www.fema.gov/SandyNY, //twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandywww.fema.gov/blog.

Người dân có thể nhận được trợ giúp cho nhiều ngôn ngữ ngoài tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha bằng cách gọi Đường dây Trợ giúp Ngôn ngữ miễn phí của FEMA ở số 866-333-1796. Các đường dây này được mở trong 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo thêm. Hỗ trợ được cung cấp cho đa số các ngôn ngữ để giúp đỡ quý vị trong vấn đề thông dịch, đăng ký và những câu hỏi về trợ giúp thiên tai của quý vị. Để có thêm thông tin về Bão Sandy tại New York, hãy đến thăm trang mạng www.fema.gov/sandy-tiengviet

Last Updated: 
12/27/2012 - 14:03
State/Tribal Government or Region: