U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

North Carolina

Active Disasters: 1
North Carolina

Active Disaster 4617

There is an active disaster declaration involving Remnants Of Tropical Storm Fred. Learn about Disaster 4617

Disaster Declaration 4617 Số tiền
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 621
Total Individual & Households Program (IHP) $2,885,865.66*
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,034,599.91*

As of Sep 8, 2021. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

News and Information

Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

WASHINGTON - Sự khan hiếm nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19 là một vấn đề toàn cầu. Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được nguồn lực giống như nhiều quốc gia khác.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

WASHINGTON - FEMA tiếp tục thực hiện các bước chủ động để giải quyết đại dịch COVID-19.  Để giúp phục vụ những khách hàng của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP), những người có thể gặp kh

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Buncombe County Interchange Building

Address

59 Woodfin Place
Asheville, North Carolina 28801
Buncombe
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 5:00 PM
Thursday:9:00 AM - 5:00 PM
Friday:9:00 AM - 5:00 PM
Saturday:9:00 AM - 5:00 PM
Sunday:9:00 AM - 5:00 PM

Notes

Planned Opening on Saturday, 9/25/2021. Details TBD.

East Fork Baptize Church

Address

13175 Cruso Rd
Canton, North Carolina 28716
Haywood
Get Directions

DRC Hours

Monday:12:00 AM - 12:00 AM
Tuesday:9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 5:00 PM
Thursday:9:00 AM - 5:00 PM
Friday:12:00 AM - 12:00 AM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Notes

Closed on 10/02/2021.

Transylvania County Public Library

Address

212 South Gaston Street
Brevard, North Carolina 28712
Transylvania
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 5:00 PM
Thursday:9:00 AM - 5:00 PM
Friday:9:00 AM - 5:00 PM
Saturday:9:00 AM - 5:00 PM
Sunday:11:00 AM - 5:00 PM

Notes

Closed on 10/02/2021.