News, Media & Events: South Carolina

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ đã phê duyệt $4.8 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân của Cơn bão Ian, đã tàn phá South Carolina vào tháng 9 năm 2022.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ đã phê duyệt $4.37 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân của Cơn bão Ian, đã tàn phá South Carolina vào tháng 9 năm 2022.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ đã phê duyệt hơn 4.11 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân cơn bão Ian đổ bộ vào South Carolina vào tháng 9 năm 2022.
illustration of page of paper Trang Thông tin |