News, Media & Events: Michigan

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Mục đích của một thanh tra viên nhà ở của FEMA đến kiểm tra nhà của quý vị là giúp xác định xem ngôi nhà của quý vị có an toàn, vệ sinh và đáng sinh sống sau một trận thảm họa lớn hay không. Các thanh tra viên không đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc quý vị hội đủ điều kiện để nhận trợ giúp. Thông tin thu thập được trong quá trình kiểm tra chỉ là một trong nhiều tiêu chuẩn được FEMA sử dụng để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ giúp liên bang hay không.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Nếu quý vị nộp đơn xin Hỗ trợ FEMA và cố tình yêu cầu thiệt hại do thiên tai chưa từng xảy ra, quý vị có thể bị buộc tội nghiêm trọng.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Trung tâm Khôi phục Thảm họa của Hạt Macomb ở Chesterfield sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày mai, thứ Tư, ngày 10 tháng Tư.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |