U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

New Jersey

Active Disasters: 1
New Jersey

Active Disaster 4614

There is an active disaster declaration involving Remnants Of Hurricane Ida. Learn about Disaster 4614

Disaster Declaration 4614 Số tiền
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 28202
Total Individual & Households Program (IHP) $141,460,165.71*
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $953,920.50*

As of Sep 6, 2021. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

News and Information

Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

WASHINGTON - Sự khan hiếm nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19 là một vấn đề toàn cầu. Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được nguồn lực giống như nhiều quốc gia khác.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

WASHINGTON - FEMA tiếp tục thực hiện các bước chủ động để giải quyết đại dịch COVID-19.  Để giúp phục vụ những khách hàng của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP), những người có thể gặp kh

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Bayonne Museum - IA MRIC

Address

229 Broadway
Bayonne, New Jersey 07002
Hudson
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

St. John's Episcopal Church - MCOV#58 IA MRIC

Address

11 S Bergen St
Dover, New Jersey 07801
Morris
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 5:00 PM
Thursday:7:00 AM - 5:00 PM
Friday:7:00 AM - 5:00 PM
Saturday:7:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Parsippany Community Center - IA MRIC

Address

1130 Knoll Road
Lake Hiawatha, New Jersey 07034
Morris
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 5:00 PM
Thursday:9:00 AM - 5:00 PM
Friday:9:00 AM - 5:00 PM
Saturday:9:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Newark Fire Station Dept. MRIC - MCOV # 27

Address

87 Elm Road
Newark, New Jersey 07105
Essex
Get Directions

DRC Hours

Monday:12:00 AM - 12:00 AM
Tuesday:12:00 AM - 12:00 AM
Wednesday:12:00 AM - 12:00 AM
Thursday:1:00 PM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Senior Center and City Hall Building

Address

330 Passaic Street
Passaic, New Jersey 07055
Passaic
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:30 AM - 5:00 PM
Tuesday:7:30 AM - 5:00 PM
Wednesday:7:30 AM - 5:00 PM
Thursday:7:30 AM - 5:00 PM
Friday:7:30 AM - 5:00 PM
Saturday:7:30 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Water Dept. Building MRIC - MCOV#58

Address

100 Princeton Ave
Dover, New Jersey 07801
Morris
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 5:00 PM
Thursday:9:00 AM - 5:00 PM
Friday:9:00 AM - 5:00 PM
Saturday:9:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Vauxhall Meeting Center - Union County

Address

333 Russell Street
Vauxhall, New Jersey 07088
Union
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Middlesex County Piscataway Fire Academy

Address

171 Baekeland Avenue
Piscataway, New Jersey 08854
Middlesex
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 6:00 PM
Thursday:8:00 AM - 6:00 PM
Friday:8:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Adubato Sports Complex - Essex County

Address

Branch Brook Park Drive
Newark, New Jersey 07107
Essex
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 5:00 PM
Thursday:8:00 AM - 5:00 PM
Friday:8:00 AM - 5:00 PM
Saturday:8:00 AM - 5:00 PM
Sunday:8:00 AM - 5:00 PM

Cranford Community Center - Union County

Address

220 Walnut Ave
Cranford, New Jersey 07016
Union
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 5:00 PM
Thursday:8:00 AM - 5:00 PM
Friday:8:00 AM - 5:00 PM
Saturday:9:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Amistad Park - Passaic County

Address

Vreeland ave and 19th Ave
Paterson, New Jersey 07504
Passaic
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 5:00 PM
Thursday:8:00 AM - 5:00 PM
Friday:8:00 AM - 5:00 PM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:8:00 AM - 5:00 PM

Notes

IA Lead - Karen Holliday

Clifton Municipal Complex - Passaic

Address

900 Clifton Ave
Clifton, New Jersey 07013
Passaic
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:12:00 AM - 12:00 AM
Thursday:8:00 AM - 5:00 PM
Friday:8:00 AM - 5:00 PM
Saturday:8:00 AM - 5:00 PM
Sunday:8:00 AM - 5:00 PM

Bayonne Public Library - Hudson County

Address

697 Avenue C
Bayonne, New Jersey 07002
Hudson
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

St Anthony Padua Roman Catholic Church - Passaic

Address

138 Beech Street
Paterson, New Jersey 07501
Passaic
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 5:00 PM
Thursday:8:00 AM - 5:00 PM
Friday:8:00 AM - 5:00 PM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

North End Volunteer Fire Company # 3 - Somerset

Address

169 North 8th Avenue
Manville, New Jersey 08835
Somerset
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 5:00 PM
Thursday:7:00 AM - 5:00 PM
Friday:7:00 AM - 5:00 PM
Saturday:8:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Franklin Township Municipal Building Warren County

Address

2093 Route 57
Broadway, New Jersey 08808
Warren
Get Directions

DRC Hours

Monday:12:00 AM - 12:00 AM
Tuesday:12:00 AM - 12:00 AM
Wednesday:12:00 AM - 12:00 AM
Thursday:7:00 AM - 5:00 PM
Friday:7:00 AM - 5:00 PM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Secaucus Public Library Business Resource Center

Address

1379 Paterson Plank Road
Secaucus, New Jersey 07094
Hudson
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 5:00 PM
Thursday:7:00 AM - 5:00 PM
Friday:7:00 AM - 5:00 PM
Saturday:9:00 AM - 4:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Kmart - Essex County

Address

235 Prospect Avenue
# 9413
West Orange, New Jersey 07052
Essex
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 5:00 PM
Thursday:8:00 AM - 5:00 PM
Friday:8:00 AM - 5:00 PM
Saturday:8:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Elizabeth O Donnell Demsey Senior Center - Union

Address

618 Salem Ave
Elizabeth, New Jersey 07208
Union
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Morris Plains Community Center - Morris County

Address

51 Jim Fear Drive
Morris Plains, New Jersey 07950
Morris
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:30 AM - 5:00 PM
Tuesday:8:30 AM - 5:00 PM
Wednesday:8:30 AM - 5:00 PM
Thursday:12:00 AM - 12:00 AM
Friday:12:00 AM - 12:00 AM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Ciarco Learning Center - Bergen County

Address

355 Main Street
Hackensack, New Jersey 07652
Bergen
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 5:00 PM
Thursday:7:00 AM - 5:00 PM
Friday:7:00 AM - 5:00 PM
Saturday:7:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Union Fire Company # 1 - Hunterdon County

Address

230 N. Main Street
Lambertville, New Jersey 08530
Hunterdon
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 5:00 PM
Thursday:7:00 AM - 5:00 PM
Friday:7:00 AM - 5:00 PM
Saturday:8:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Notes

Face Mask Required

Hollowbrook Community Center - Mercer County

Address

320 Hollowbrook Drive
Trenton, New Jersey 08638
Mercer
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 5:00 PM
Sunday:8:00 AM - 5:00 PM

Mullica Hill Library - Gloucester County

Address

389 Wolfert Station Rd
Mullica Hill, New Jersey 08062
Gloucester
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:1:00 PM - 5:00 PM

Middlesex County Fire Academy - Middlesex County

Address

1001 Fire Academy Dr
Cafeteria B
Sayreville, New Jersey 08872
Middlesex
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 5:00 PM
Thursday:7:00 AM - 5:00 PM
Friday:7:00 AM - 5:00 PM
Saturday:8:00 AM - 4:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Little Falls Civic Center - Passiac County

Address

19 Warren St
Little Falls, New Jersey 07424
Passaic
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 5:00 PM
Thursday:7:00 AM - 5:00 PM
Friday:7:00 AM - 5:00 PM
Saturday:8:00 AM - 4:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM