U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Michigan

Active Disasters: 1
Michigan

Active Disaster 4607

There is an active disaster declaration involving Severe Storms, Flooding, And Tornadoes. Learn about Disaster 4607

Disaster Declaration 4607 Số tiền
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 45820
Total Individual & Households Program (IHP) $134,068,988.55*
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $0.00*

As of Jul 15, 2021. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

News and Information

Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

WASHINGTON - Sự khan hiếm nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19 là một vấn đề toàn cầu. Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được nguồn lực giống như nhiều quốc gia khác.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

WASHINGTON - FEMA tiếp tục thực hiện các bước chủ động để giải quyết đại dịch COVID-19.  Để giúp phục vụ những khách hàng của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP), những người có thể gặp kh

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Salvation Army

Address

3000 Conner Street
Detroit, Michigan 48215
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 4:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 4:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 4:00 PM
Thursday:9:00 AM - 4:00 PM
Friday:9:00 AM - 4:00 PM
Saturday:9:00 AM - 4:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Hamtramck City Hall

Address

3401 Evaline St.
Hamtramck, Michigan 48212
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Peace and Goodwill Baptist Church

Address

20955 Bournemouth
Harper Woods, Michigan 48225
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Golightly Career and Technical Center

Address

900 Dickerson St.
Detroit, Michigan 48215
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Grosse Pointe Public Safety Building

Address

17320 Mack Ave
Grosse Pointe, Michigan 48230
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:7:00 AM - 7:00 PM
Sunday:7:00 AM - 7:00 PM

Ypsilanti Township Civic Center

Address

7200 S. Huron River Dr
Ypsilanti, Michigan 48197
Washtenaw
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:7:00 AM - 7:00 PM
Sunday:7:00 AM - 7:00 PM

Eton Senior Recreation Center

Address

4900 Pardee Ave
Dearborn Heights, Michigan 48125
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:7:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 AM - 7:00 PM
Thursday:7:00 AM - 7:00 PM
Friday:7:00 AM - 7:00 PM
Saturday:7:00 AM - 7:00 PM
Sunday:7:00 AM - 7:00 PM

Kemeny Recreation Center

Address

2260 S. Fort St.
Detroit, Michigan 48217
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Henry Ford Centennial Library

Address

16301 Michigan Ave
Dearborn, Michigan 48126
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Notes

3 rd Floor

Maplewood Community Center

Address

31735 Maplewood St
Garden City, Michigan 48135
Wayne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 7:00 PM
Thursday:9:00 AM - 7:00 PM
Friday:9:00 AM - 7:00 PM
Saturday:9:00 AM - 7:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM