U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Iowa

Iowa
alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

Events

There are no upcoming events at this time.

News and Information

Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

WASHINGTON - Sự khan hiếm nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19 là một vấn đề toàn cầu. Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được nguồn lực giống như nhiều quốc gia khác.

illustration of page of paper Press Release | March 18, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Major Disaster Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

DRC 6 Tama COunty- Meskwaki Casino RV Park

Address

1504 305th Street
RV Park
Tama, Iowa 52339
Tama
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

DRC #5 Wittenmyer Aquatic Center- Scott COunty

Address

2828 Eastern Ave
Parking Lot
Davenport, Iowa 52803
Scott
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

DRC #4 Story County- North River Valley Park, Ames

Address

725 East 13th Street
Ames, Iowa 50010
Story
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

This is a Drive -Through Document Drop Off Site only; visitors will remain in their vehicles. Staff and visitors must wear masks and maintain social distancing.

DRC #3 Scott Co. Document Drop-Off Ctr- Bettendorf

Address

2204 Grant Street
Community Civic Center (rear parking lot)
Bettendorf, Iowa 52722
Scott
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

This is a Drive-Thru Site only. Visitors must remain in their vehicles. Staff and visitors are required to wear masks, and maintain social distancing.

Enter off Mississippi Blvd. '

This site will relocate to Davenport on Thursday, October 1, 2020.

DRC 2 - Marshalltown VA Clinic- Document Drop-Off

Address

101 Iowa Ave W
Marshalltown, Iowa 50158
Marshall
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

Entry is to the rear of the Southgate Plaza buildings. Enter 'Drive-Through' Site Only- from W Berle Road. / Masks and social distancing are required for all applicants and staff.

DRC #1 Document Drop-Off Center -Linn County

Address

950 Rockford Road, SW
Parking Lot adjacent to Veterans Memorial Stadium
Cedar Rapids, Iowa 52404
Linn
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

This is a drive-in 'Document Drop-Off Center only. Applicants must remain in their vehicles. All staff and applicants are required to wear masks, and maintain social distancing.